GOD IS A WOMAN

Pod wpływem ostatnich wydarzeń w naszym kraju, jako Matka, czuję się w obowiązku napisać kilka słów o aborcji. Aborcja jest to bardzo ciężki temat od setek lat na świecie. Budzi wiele kontrowersji i jest częstą przyczyną sporów. Jestem matką, wierzę w Boga i na dzień dzisiejszy, serce podpowiada mi, że nie mogłabym usunąć ciąży. Moja ciąża przebiegała prawidłowo i na szczęście nie miałam przed sobą dylematów związanych z rozważaniem przerwania ciąży. Jednak wiele ciężarnych dowiaduje się, że ich dziecko może mieć poważną wadę i według mnie mają one prawo decydować o tym, czy chcą udźwignąć ten fakt czy raczej wolą oszczędzić sobie i nienarodzonemu dziecku cierpienia. 

Trochę historii

Zagadnienie aborcji było już znane w starożytności. Platon otwarcie akceptował aborcję, dzieciobójstwo oraz porzucanie dzieci zaraz po urodzeniu. Arystoteles uważał, że do czterdziestu dni w przypadku chłopców i do dziewięćdziesięciu w przypadku dziewczynek płód stanowi bezkształtną masę i może zostać usunięty. Empedokles twierdził, że dziecko otrzymuje duszę w chwili narodzenia. Hipokrates z kolei był przeciwnikiem aborcji. W swoim podręczniku dopuszczał jedynie środki poronne dla usunięcia płodów martwych i przy zagrożeniu życia matki. W starożytnym Rzymie przerywanie ciąży nie było w żaden sposób karane. Prawo rzymskie stanowiło, że płód jest częścią ciała matki, a nie samodzielną istotą. Wśród środków poronnych stosowano: aloes, sporysz, koniinę, kolchicynę, żółty siarczek arsenu, a dopochwowo kwasy żrące i ługi.

W 1532 roku na Sejmie Rzeszy uchwalono Constitutio Criminalis Carolina (CCC), które uznawane jest za pierwszą próbę ujednolicenia prawa karnego. Kodeks ten przesądził o kształcie procesowych i materialnych instytucji prawnokarnych aż po wiek XVII - XIX. Kodeks ten w artykule 131 stanowił, że Kobieta, która umyślnie, tajnie i według swej woli zabije swe dziecko, już żyjące i posiadające wykształcone członki będzie zgodnie ze zwyczajem pogrzebana żywcem i przebita palem. Artykuł 133 stanowił, że jeśli ktoś usunie żywy płód u kobiety a także jeśli uczyni bezpłodnym mężczyznę lub kobietę i jeśli podobne działania zostaną uczynione umyślnie i ze złą wolą, to mężczyzna powinien być ukarany ścięciem mieczem, a kobieta chociażby uczyniła sama sobie, powinna być utopiona.

W 1765 roku król Fryderyk wydał edykt w sprawie dzieci nieślubnych, zatajenia ciąży oraz morderstw noworodków. Surowe karanie sprawców zabicia dziecka narodzonego oraz aborcji miało swoje źródło w ideologii Oświecenia. Dziecko w łonie matki zaczęto traktować jako ucieleśnienie nadziei na przyszłość. Prawodawca chciał zmusić rodziców dziecka do zawarcia związku małżeńskiego. Ponadto kraj po wojnach napoleońskich opustoszał, a rządowi pruskiemu zależało na rodzinach wielodzietnych. 

W 1791 roku parlament francuski wydał dekret o aborcji, w którym zniesiono karalność kobiet za przerywanie ciąży. Zostawiono jednak karalność wobec osób trzecich, które wywołały o kobiet poronienie.

W 1871 roku pojawił się pogląd, że embrion nie jest początkiem życia, jednak w nowym kodeksie karnym aborcja była nadal obwarowana ciężkimi karami. Uważa się, że w latach 1882-1912 w Niemczech przeprowadzono setki tysięcy aborcji karalnych, ale w około tysiącu przypadkach zastosowano środki karne.

W Republice Weimarskiej prawo dotyczące przerywania ciąży było wyśmiewane przez środowisko lewicowe, lekarzy, radykalny ruch feministyczny, pisarzy, poetów, dramaturgów, artystów i filmowców. W 1926 roku została zmieniona i w paragrafie 218 określała czyn przerywania ciąży nie jako zbrodnię, ale jako wykroczenie.

W Polsce w 1932 roku zniesiono całkowity zakaz aborcji obowiązujący podczas zaborów. Przerywanie ciąży było możliwe w przypadku, kiedy ciąża zagrażała życiu kobiety lub była wynikiem przestępstwa. Za owe przestępstwo rozumiano współżycie z osobą, która nie ukończyła 15 roku życia, kazirodztwo i gwałt. Ustawa z 1956 roku życia zezwalała na usunięcie ciąży, kiedy występują wobec niej wskazania lekarskie, kiedy sytuacja życiowa kobiety ciężarnej jest wysoce trudna oraz ciąża powstała w wyniku przestępstwa. Aborcji nie można było przeprowadzić w sytuacji, gdy kobieta się na to nie zgadzała oraz, gdy istniały wobec tego przeciwwskazania lekarskie.

Jakie są przepisy odnośnie aborcji w chwili obecnej w Polsce?

Trzy lata temu do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek, który zaskarżył przepis stanowiący o tym, że aborcja jest dopuszczalna, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący tę regulację. 22 października 2020 roku TK orzekł, że przepis o dopuszczalności aborcji z powodu przesłanki embriopatalogicznej jest niezgodny z konstytucją.

Jaka kara za aborcję w Polsce?

Art. 152 kodeksu karnego stanowi, że kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega ten, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerywaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. 

Art. 153 stanowi, że ten kto stosuje przemoc w stosunku do kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Co to jest aborcja?

Słowo "aborcja" pochodzi z łacińskiego słowa "abortus" i oznacza "poronienie". Aborcja jest to poronienie sztuczne wywołane czynnikiem zewnętrznym w stosunku do organizmu matki lub dziecka, którego skutkiem jest przerwanie ciąży. Innymi słowy aborcja jest to zabieg mający na celu przerwanie ludzkiego życia w okresie płodowym (wewnątrz macicznym). 

Metody aborcji w Polsce

Metoda chirurgiczna

Podczas tej metody zawartość macicy (embrion lub płód, łożysko i rozbudowana wyściółka macicy) zostaje usunięta. Wnętrze macicy zostaje opróżnione przez rurkę podobną do słomki, którą wprowadza się do macicy przez szyjkę macicy. Rurka ta jest połączoną z pompką elektryczną lub strzykawką, które stanowią źródła delikatnego zasysania i wyciągają zawartość macicy.

Metoda farmakologiczna

We wczesnej aborcji podaje się doustną dawkę mifoprestone`a albo zastrzyk metotreksatu. Mifepristone powoduje przerwanie ciąży poprzez blokadę progesteronu - hormonu przygotowującego wyściółkę macicy do przyjęcia zapłodnionego jaja - i tym samym podtrzymującego ciążę. Metotreksat hamuje rozwój ciąży i przeciwdziała mocowaniu łożyska do ścianki macicy. Oba środki mają silniejsze działanie, gdy stosuje się je z prostaglandyną-misoprostolem, która wywołuje skurcze macicy, pomaga usunąć wyściółkę i zapłodnione jajo, a więc zakończyć ciążę.

Aborcja na świecie

Model terminowy usunięcia ciąży czyli taki, w którym dopuszcza się przeprowadzenie aborcji na życzenie kobiety we wczesnym stadium ciąży. Kobiety mogą poddać się aborcji legalnej do 12 tygodnia ciąży na własne życzenie, a w sytuacji, kiedy ciąża jest wynikiem przestępstwa (gwałt, kazirodztwo) do 22 tygodnia ciąży oraz bez ograniczeń z przyczyn medycznych. Model ten obowiązuje w miedzy innymi takich krajach jak:

 • Australia
 • Albania
 • Austria
 • Białoruś
 • Belgia
 • Bośnia i Harcegowina
 • Rumunia
 • Bułgaria
 • Norwegia
 • Dania 
 • Estonia
 • Szwecja
 • Słowenia
 • Ukraina
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Litwa
 • Łotwa
 • Macedonia 
 • Niemcy
Model wskazań. Wskazania medyczne (zagrożenie zdrowia lub życia ciężarnej), prawne (zaistnienie ciąży w wyniku przestępstwa (gwałt, kazirodztwo, nierząd na nieletniej), eugeniczne (płód obciążony genetycznie lub stwierdzono trwałe i nieusuwalne jego uszkodzenie). Model ten jest stosowany w większości krajów na świecie.

Model całkowitego zakazu aborcji występuję w takich krajach jak:
 • Malta
 • Watykan
 • Salwador
 • Chile
 • Dominikana
 • Nikaragua

Historie kobiet


Poruszona tym, co dzieje się wokół przekopałam internet w poszukiwaniu historii kobiet, które miały styczność z aborcją bądź myśli o niej. Nie są to historie proste do czytania, wywołują łzy w oczach i żal w sercu. W pamięć zapadły mi te opisane poniżej.

 • Pani Kamila, mieszkanka Krakowa kilka lat temu zdecydowała się na usunięcie ciąży. W 13 tygodniu ciąży usłyszała od lekarzy po zrobieniu USG, że ciąża nie rozwija się prawidłowo i dziecko urodzi się bez czaszki. Razem z mężem zostali zostawieni sami na kilka chwil w gabinecie lekarskim, żeby pozbierać myśli i podjąć decyzję. W Irlandii aborcja nie mogła zostać przeprowadzona z uwagi na całkowity jej zakaz, więc lekarze doradzili pani Kamili, żeby wyjechała zrobić zabieg za granicą, dlatego że dziecko po urodzeniu nie ma szans na przeżycie. Para spakowała walizki i wyjechała do Krakowa. W klinice pani Kamila została uśpiona i poddana zabiegowi. Po przebudzeniu się pani Kamila w pomieszczeniu była sama. Nie była to sala poporodowa, ale taka, w której mierzono i ważono noworodki. Jak widać intencje były takie, żeby zapewnić kobiecie jak najwięcej intymności. Jednak bezskutecznie. Za drzwiami znajdowały się matki z płaczącymi noworodkami, co powodowało, że u kobiety narastał smutek. Strata dziecka była bardzo ciężka i pani Kamila długo borykała się z żalem i bólem. Jednak zapytana o słuszność swojej decyzji odpowiada, że zrobiła to świadomie i z pełną odpowiedzialnością, ponieważ nie zniosłaby patrzenia na rosnący brzuch i jednocześnie planowania pogrzebu. Ta kobieta miała wybór.

 • 19-letnia matka, która nie chciała usunąć ciąży z wadą zdecydowała się zwrócić o pomoc do Hospicjum dla dzieci Gajusz. Razem z ojcem dziecka bardzo pragnęli tego dziecka i pomimo tego, że nie miało ono szans na przeżycie zdecydowali się na przejście całej ciąży i poród. Dziewczyna nie miała wątpliwości co do swojej decyzji jednak wsparcia u lekarzy nie znalazła. Od jednego usłyszała, że z tą ciążą nie musi do niego przychodzi od drugiego:"a po co to pani jeszcze nosi?"W hospicjum znalazła wsparcie, ktoś z nimi rozmawiał i traktował poważnie. Urodziła dziewczynkę, która żyła pół godziny. Ta kobieta również miała wybór.

 • W Salwadorze panuje całkowity zakaz aborcji. Jednocześnie Salwador ma bardzo wysokie wskaźniki przemocy seksualnej, też wobec nieletnich. 85 kobiet w Salwadorze zostało przynajmniej raz w życiu zgwałconych, 28% z nich przed ukończeniem 15 roku życia. Jeden z lekarzy w Salwadorze opowiedział Amnesty International, że przez ostatnie pół roku mieli cztery przypadki dziewczynek między 10 a 14 rokiem życia, które były w ciąży, a dzieci rozwijały się bez nerek. Dziewczynki musiały donosić ciążę pomimo tego zostały przymuszone do współżycia, a dzieci zaraz po porodzie umarły. Dodatkowo tłumaczono im, że to ich wina, że zaszły w ciąże. Te dziewczynki nie miały wyboru.

 • Historię kobiety, która usunęła ciąże ze łzami w oczach pozostawiam na koniec. Miała chłopaka, z którym była 4 lata. Różnie między nimi bywało. Ciąża pojawiła się w wyniku wpadki. Ojciec dziecka w wyniku żółtaczki zachorował na wątrobę. Przez to wszystko kobieta raz dziecka nienawidziła, raz je kochała, sama nie wiedziała co robić dalej. Chłopak był skupiony wyłącznie na swojej chorobie i przerażony nią. Oznajmił, że nie chce tego dziecka. Kobieta z miłości do mężczyzny postanowiła usunąć ciążę. Zrobili to za granicą, a ona przed zabiegiem non stop płakała i pytała siebie czy na pewno tego chce. Do dnia dzisiejszego odczuwa skutki aborcji, która została nie do końca prawidłowo przeprowadzona. Jest cieniem samej siebie. Jej chłopak walczy z chorobą, a ona jak sama twierdzi walczy ze swoim sumieniem. Żałuje, że nie może pójść nawet na grób swojego nienarodzonego dziecka. Cytuje jej słowa: "Apeluję do was drogie kobiety, ratujcie swoje nienarodzone dzieci, ponieważ potem nic nie jest w stanie zapewnić powstałej pustki. Nawet jeśli są chore, walczcie o nie. Walczcie do ostatnich sił, ponieważ wyrzuty sumienia i świadomość, że nie walczyło się do końca są okropne."
Kobiety walczcie o swoje prawa. Ważne jest abyśmy miały możliwość wyboru, bo to nasze ciało. Żaden obcy człowiek nie może wchodzić z butami w nasze życie. Wolny wybór to bardzo ważna strona życia, ale WOLNY, ŚWIADOMY i ZGODNY Z NASZYM SUMIENIEM WYBÓR to klucz do szczęścia.

"Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa."
Pismo Święte Rz 13,10.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

MACIERZYŃSTWO

POWITANIE

POKRZYWA